1.      PUBLICATIE EN HOSTING

De www.vinfastauto.eu/nl website is gepubliceerd door VinFast Netherlands B.V., gevestigd aan de Raadhuisstraat 32, 1016 DG te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82780382 (‘VinFast’). 

BTW-nummer : NL862601812B01

VinFast heeft als hoofdactiviteit de verkoop van auto's, inclusief groot- en kleinhandel in motorvoertuigen (inclusief, maar niet beperkt tot, online verkoop en de exploitatie en import van motorvoertuigen, dealers, winkelactiviteiten), groot- en detailhandel in onderdelen en accessoires voor motorvoertuigen.

Verantwoordelijk voor de publicatie:

- Directeur: Nguyễn Thanh Thúy in haar hoedanigheid als directeur van VinFast Netherlands B.V. 

Host: GCP (Google Cloud Platform) Regio West-Europa, St. Ghislain, Belgie, Drupal system, PNL  VinFast EU

2.      DEFINITIES

VinFast : VinFast Netherlands B.V. 

Sitevoorwaarden of voorwaarden: dit document 

Website: verwijst naar de website toegankelijk op www.vinfastauto.eu/nl 

Elementen: verwijst naar de verschillende functies en informatie-elementen die op de Website worden aangeboden 

Producten en Diensten: verwijst naar alle Producten en Diensten die door VinFast op de markt worden gebracht en die beschikbaar en te raadplegen zijn op de Website 

Voertuig: verwijst naar alle voertuigen van het merk VinFast 

Showroom: verwijst naar alle VinFast verkooplocaties 

Gebruiker: verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website gebruikt

3.      DOEL

a.      DOEL VAN DE JURIDISCHE VERKLARING

Dit document vormt de Voorwaarden voor gebruik van de website. Het doel van dit document is om de voorwaarden te definiëren voor het raadplegen van alle Elementen, Producten en Diensten die op de Website aan Gebruikers ter beschikking worden gesteld. Er wordt gespecificeerd dat de raadpleging van de Elementen, Producten en Diensten door Gebruikers afhankelijk is van naleving van deze Sitevoorwaarden en de Bijlagen daarbij. In elk geval wordt de Gebruiker geacht de Sitevoorwaarden te hebben aanvaard zodra hij/zij toegang heeft tot de Website.

b.     DOEL VAN DE WEBSITE

Het doel van de website is om de gebruiker in staat te stellen om: 

- Het merk VinFast te ontdekken; 

- De producten en diensten van het hele merk VinFast te ontdekken (prijs, motorisering, technische kenmerken, uitrusting, afmetingen, enz.); 

- Meer te lezen over gepersonaliseerde promotionele aanbiedingen; 

- Online een voertuig te configureren; 

- Een offerte aan te vragen; 

- De inruilwaarde van uw voertuig te laten taxeren volgens onze Inruilvoorwaarden; 

- Een VinFast-showroom te zoeken; 

- Online een voertuig te reserveren op basis van actuele aanbiedingen; 

- Rechtstreeks te communiceren met VinFast om vragen te stellen en/of contact op te  
nemen met de klantenservice; 

- In te loggen in uw eigen omgeving "Mijn VinFast-account"; 

- Deel te nemen aan commerciële evenementen of promotionele spellen; 

Deze lijst is niet volledig en kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door VinFast worden gewijzigd zonder dat VinFast hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld.

4.      PRIVACY

Het gebruik van de Website is mogelijk zonder dat de Gebruiker zijn identiteit of enige andere persoonlijke informatie over hem hoeft bekend te maken.

De bescherming van uw persoonsgegevens is onze prioriteit. We raden u aan om onze Privacy Policy te raadplegen waarin uiteengezet wordt hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

5.      COOKIES

De Website bevat een cookiesysteem. Zo wordt de gebruiker geïnformeerd dat tijdens het bezoeken van de website automatisch cookies in zijn internetbrowser kunnen worden geïnstalleerd.

Cookies zijn bestanden die naar de harde schijf van de Gebruiker worden gestuurd om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en verkeersstatistieken op te stellen.

Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie.

De gebruiker kan het verzenden van cookies deactiveren door de parameters van zijn internetbrowser te wijzigen en op het daarvoor bestemde tabblad op de website onderaan de pagina.

Klik voor meer informatie over ons cookiebeleid hier. 

6.      TOEGANG

De Website is toegankelijk via internet op het volgende adres: www.vinfastauto.eu/nl.

Alleen toegang tot bepaalde elementen van de Website vereist het aanmaken van een persoonlijk account door de Gebruiker, volgens de voorwaarden die werden verstrekt op het moment van aanmaak van de genoemde account. 

7.      LICENTIE

VinFast verleent de Gebruiker een persoonlijk recht om de Website, de Inhoud en de Elementen te Gebruiken, dat niet-exclusief, herroepbaar, niet-overdraagbaar en gratis is.

Deze licentie wordt uitsluitend aan de Gebruiker verleend voor zijn of haar eigen behoeften, met uitsluiting van elk commercieel of winstgevend gebruik van alle of een deel van de Elementen.

De Gebruiker verkrijgt geen ander recht op de Website of de Elementen dan die welke hierin worden verleend. 

8.      VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving.

In het bijzonder verbindt de Gebruiker zich ertoe om:

- Op de hoogte te zijn van deze Voorwaarden en deze na te leven;

- De Website en zijn Elementen niet te reproduceren, zelfs niet tijdelijk en/of gedeeltelijk, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook;

- Geen toegang te faciliteren tot en/of gebruik te maken van de softwarecomponenten van de Website;

- Geen software of processen te gebruiken die bedoeld zijn om de Elementen van de Website te kopiëren en/of de goede werking van de Website kunnen verstoren;

- De Website en zijn Elementen niet geheel of gedeeltelijk aan te passen, wijzigen, vertalen, transcriberen, compileren, decompileren, assembleren of demonteren;

- De Site niet te exporteren en/of samen te voegen met andere computerprogramma's;

- Geen enkele manipulatie uit te voeren en/of virussen of malware te introduceren die zouden kunnen leiden tot computer- en/of functionele storingen die de werking van de Website op welke manier dan ook zouden kunnen beïnvloeden;

- De Website niet te gebruiken om inhoud te plaatsen, te downloaden of te verzenden die in strijd is met de openbare zedelijkheid en orde (zoals, maar niet beperkt tot, inhoud van racistische, politieke, religieuze, pornografische of seksuele aard)

Aangezien de Gebruiker als enige verantwoordelijk is voor het gebruik van de Website, erkent hij/zij dat VinFast op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor directe of indirecte schade, en in het bijzonder immateriële schade, verlies van gegevens of programma's, of financiële schade, die voortvloeit uit toegang tot of gebruik van de website, of met name het feit van de onderbreking, opschorting of wijziging van de website of van een van de elementen ervan.

Indien de Gebruiker deze Juridische Kennisgeving niet naleeft, behoudt VinFast zich het recht voor om automatisch alle toegang tot de Website te blokkeren, onverminderd eventuele juridische stappen die door VinFast kunnen worden ondernomen en eventuele schadevergoedingen die van de Gebruiker kunnen worden geëist.

9.      BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE

VinFast zal haar uiterste best doen om de toegang tot, de raadpleging en het gebruik van de Website te beveiligen.

De Website is altijd toegankelijk, behalve in geval van overmacht of het optreden van een gebeurtenis waarover VinFast geen controle heeft, en onder voorbehoud van eventuele storingen en onderhoudswerkzaamheden die nodig zijn voor de goede werking van de Website.

10.  HYPERLINKS

Alle websites die aan de Website zijn gekoppeld (een hyperlink die gericht is op de huidige Website of die daaruit is opgebouwd), staan niet onder de controle van VinFast, die geen enkele verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor de beschikbaarheid van deze websites, hun inhoud, advertenties, producten of diensten die beschikbaar zijn op of van deze websites.

11.  INFORMATIE OVER FINANCIERING

Voorbeelden van financieringsaanbiedingen, met of zonder optionele verzekering, kunnen aan de Gebruiker worden voorgesteld.

Indien van toepassing vormt de verstrekte informatie geen kredietaanbieding en is deze onderworpen aan validatievoorwaarden.

12.  GARANTIE

De Gebruiker vrijwaart VinFast van elke claim die tegen VinFast zou kunnen worden ingesteld, of elke klacht die tegen haar zou worden ingediend door een derde partij, als gevolg van het gebruik van de Website door de Gebruiker onder omstandigheden die niet in overeenstemming zijn met deze Voorwaarden. Deze garantie dekt elk bedrag dat VinFast op welke grond dan ook moet betalen, met inbegrip van advocatenhonoraria en erkende of toegekende proceskosten.

13.  INTELLECTUELE EIGENDOM

De Gebruiker van de Website wordt hierbij geïnformeerd dat alle Elementen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten op het gebied van auteursrecht, ontwerpen en modellen en merkenrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto's, artikelen, ontwerpen, geanimeerde reeksen, voertuigmodellen, het VinFast-logo en handelsmerk en de handelsmerken van de voertuigmodellen die op de Website verschijnen.

14.  TOEPASSELIJK RECHT – GESCHILLEN - BEMIDDELING

De site en de huidige Voorwaarden zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Elk geschil dat zou kunnen ontstaan met betrekking tot de interpretatie en/of uitvoering van deze juridische kennisgeving moet buitengerechtelijk worden beslecht.

Bij gebreke van een minnelijke schikking zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Amsterdam, of een andere rechtbank in Nederland mocht dit toepasselijk zijn.

15.  DIVERSEN

a.      VRIJSTELLING

Het feit dat een van de Partijen geen gebruik maakt van een clausule van deze Voorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een tijdelijke of definitieve verzaking aan het voordeel van de betreffende bepaling, die van kracht blijft.

b.     ONGELDIGHEID VAN DE CLAUSULE

Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig of nietig worden verklaard, in toepassing van de geldende regelgeving, behouden de andere bepalingen al hun kracht en reikwijdte.

De partijen verbinden zich ertoe om zo snel mogelijk een geldige vervangende bepaling met een gelijkwaardige strekking te formuleren.

c.      OVERMACHT

VinFast is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit een schending van een verplichting onder deze Voorwaarden, waarvan de uitvoering wordt verhinderd door overmacht, oorlog, brand, overstroming, explosie, epidemie, pandemie, burgeropstand, volksbeweging, import- of exportregelgeving of embargo's, stakingen of andere industriële of handelsgeschillen, terroristische acties of overheidsmaatregelen of verstoring van openbare diensten of enige andere oorzaak buiten haar redelijke controle.