Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door VinFast Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33009442. Hierna wordt VinFast Netherlands B.V. ook "VinFast" of "wij" genoemd.

VinFast treedt op als een "Verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de websites, applicaties, producten en diensten van VinFast (samen "VinFast-producten") op de manier die in dit privacy beleid (“Privacy Beleid”) is gespecificeerd. Voor de doeleinden van dit Privacy Beleid wordt onder "persoonsgegevens" verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Alle producten, diensten, websites of inhoud die worden aangeboden door derden of die hun eigen Privacy Beleid hebben, vallen niet onder dit Privacy Beleid.

Dit Privacy Beleid omvat de volgende inhoud:

1. Wat wij verzamelen

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen tijdens het verstrekken van VinFast-producten aan u. Het verzamelen van uw persoonsgegevens zal worden gedaan in overeenstemming met dit Privacy Beleid indien van toepassing in verband met VinFast-producten en zoals toegestaan door de toepasselijke gegevensbeschermingswetten in relevante rechtsgebieden.

Dit zijn de bronnen van waaruit wij uw persoonsgegevens verzamelen:

Gegevens die aan ons worden verstrekt: u kunt ons gegevens over uzelf verstrekken met betrekking tot VinFast-producten.

Automatische gegevens: bepaalde soorten gegevens worden automatisch door ons verkregen wanneer u interactie heeft met VinFast-producten.

Andere gegevensbronnen: wij kunnen gegevens over u ontvangen van andere bronnen zoals serviceleveranciers, automobielagentschappen, financiële instellingen, sociale-mediaplatforms en openbare bronnen.

Als de verplichte gegevens die vereist zijn niet (kunnen) worden verstrekt, kan toegang tot bepaalde functies van de VinFast-producten onmogelijk zijn.

We kunnen de volgende categorieën van uw persoonsgegevens verzamelen:

• Gegevens met betrekking tot uw identiteit;

• Uw afbeelding, stem en andere identificatiegegevens die persoonlijk voor u zijn wanneer u een evenement van VinFast bijwoont of de VinFast-producten gebruikt;

• Identiteitsbewijzen en versleuteld wachtwoord;

• Betaalgegevens;

• Bedrijfs- en belastinggegevens;

• Uw kredietgeschiedenis;

• Commerciële relatiegegevens;

• Factuurgegevens;

• Contactgegevens ((Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, faxnummer);

• Aanmeldingsgegevens nieuwsbrief;

• Uw belangen, aangegeven via een formulier of afgeleid uit het gebruik van VinFast-producten;

• Contacten en uitwisselingen met ons;

• Technische navigatie- en interactiegegevens;

• Locatie gegevens.

Raadpleeg paragraaf 13 van dit Privacy Beleid voor de categorieën van de verzamelde persoonsgegevens. We kunnen deze verschillende categorieën gegevens die we over u hebben, combineren.

2. Hoe we gebruiken en op welke wettelijke basis

Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om VinFast-producten te beheren, te leveren en te verbeteren. We kunnen persoonsgegevens onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

Beheren en leveren van VinFast-producten: om VinFast-producten te beheren, te verwerken, te leveren en om contracten af te handelen met betrekking tot VinFast-producten, inclusief maar niet beperkt tot registraties, abonnementen, loyaliteitsprogramma's, enquêtes, aankopen, incentiveprogramma's en betalingen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om een contract met u of een juridische entiteit die u vertegenwoordigt aan te gaan, om onze contractuele verplichtingen na te komen, om VinFast-producten te leveren, om te reageren op verzoeken van u of om klantenondersteuning te bieden.

VinFast-producten beoordelen, evalueren en verbeteren: om het gebruik te beoordelen, prestaties te evalueren, fouten te herstellen, VinFast-producten te ondersteunen en te ontwikkelen. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het beoordelen, evalueren en verbeteren van VinFast-producten.

Aanbevelingen en personalisatie: om VinFast-producten aan te bevelen die u misschien leuk vindt, uw voorkeuren te herkennen en uw ervaring met VinFast-producten te personaliseren. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op (i) ons gerechtvaardigd belang om u gepersonaliseerde aanbevelingen te bieden, en (ii) uw toestemming indien vereist door de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wetgeving naleven: in bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken of te bewaren of moeten we op een andere manier bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken om naleving van de wet- en regelgeving te garanderen. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor ons om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving en bij het waarborgen en documenteren van de naleving van toepasselijke wetgeving.

Contact met u opnemen: om met u te communiceren met betrekking tot VinFast-producten via relevante kanalen zoals e-mail en chat en om uw verzoeken te beantwoorden. Dit omvat contact met u (of andere noodzakelijke partijen) om u te informeren over belangrijke veiligheid gerelateerde gegevens, of om eerstehulpverleners op de hoogte te stellen in het geval van een ongeval waarbij VinFast-producten betrokken is. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk (i) voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen, (ii) voor ons gerechtvaardigd belang bij het reageren op uw verzoeken en het waarborgen van een effectieve klantenservice, en het waarborgen en documenteren van naleving van verplichtingen uit wet- en regelgeving, en (iii) voldoen aan onze relevante wettelijke kennisgevingsverplichtingen.

Marketing: om VinFast-producten te promoten in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving. We kunnen op interesses gebaseerde advertenties weergeven voor VinFast-producten. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op uw toestemming.

Preventie van fraude en misbruik en kredietrisico's: fraude opsporen en afhandelen om onze klanten, onszelf en anderen te beschermen. We kunnen ook scoringsmethoden gebruiken om kredietrisico's te beoordelen en te beheren. De verwerking van deze gegevens (i) is noodzakelijk om te voldoen aan onze relevante wettelijke verplichtingen met betrekking tot fraudepreventie, en (ii) is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het voorkomen van fraude en misbruik en het beheren van kredietrisico's.

Uw gegevens gebruiken in het kader van ons gerechtvaardigd belang, of in het gerechtvaardigd belang van de organisatie waarmee wij uw gegevens hebben gedeeld: Wanneer wij ervoor hebben gezorgd dat uw persoonsgegevens en uw rechten met betrekking tot deze gegevens zijn beschermd, kunnen wij een beroep op deze grondslag doen als we uw persoonsgegevens bijvoorbeeld willen gebruiken om:

Onze VinFast-producten beter te begrijpen en/of te verbeteren, evenals voor onze marketingstrategie;

Het meten van met name de effectiviteit van onze commerciële operaties en klanttevredenheid;

het beheer en de verbetering van onze relatie met u en voor administratieve doeleinden;

het beheer van onze tevredenheidsenquêtes en uw antwoorden om de klanttevredenheid en onze VinFast-producten te verbeteren, in het bijzonder na een aanvraag door u voor een afspraak in een winkel of een VinFast-reparatiecentrum, een test van onze voertuigen of een aanvraag voor een voertuigreservering;

U te helpen te begrijpen welke VinFast-producten waarschijnlijk interessant voor u zijn en om u informatie, aanbiedingen of online advertenties voor die VinFast-producten te communiceren of te tonen;

Personaliseer uw ervaring met onze VinFast-producten;

Zorgen voor onderzoek en ontwikkeling van VinFast-producten;

Waarborgen van de kwaliteit van voertuigen, onderdelen en diensten, met name door studies van de After-Sales Service uit te voeren.

3. Verzameling en gebruik van cookies, gebruik van andere tools

We kunnen cookies en andere vergelijkbare technologieën en hulpmiddelen (gezamenlijk "cookies") voor verschillende doeleinden gebruiken.

Cookies zijn kleine bestanden die onze website aan uw browser vraagt om op te slaan wanneer u onze website op uw computer of mobiele apparaat bezoekt. Ze maken het met name mogelijk om te detecteren of er al een koppeling tussen uw apparaat en onze website tot stand is gebracht.

In principe kunt u cookies als volgt categoriseren:

• Essentiële cookies

• Marketingcookies

• Sociale media-cookies

• Analytische cookies

• Trackingcookies

Onze website maakt momenteel geen gebruik van cookies.

We gebruiken echter wel de tool "Google Fonts" - zogenaamde weblettertypen voor de uniforme weergave van lettertypen, die worden aangeboden door Google LLC, VS en zijn gelieerde ondernemingen ("Google"). Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in hun browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven. Hiervoor maakt uw browser verbinding met de servers van Google. Dit kan ook leiden tot een overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS. Op deze manier verneemt Google dat onze website is benaderd via uw IP-adres. Het gebruik van Google Fonts is in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen, een efficiënt gebruik van lettertypen en een snel laden van lettertypen die aan u als bezoeker worden getoond. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 Paragraaf 1 verlicht. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt. Voor meer informatie over Google Fonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacy beleid van Google onder https://www.google.com/policies/privacy/

4. Wanneer wij delen en met wie we delen

Gegevens over onze klanten zijn belangrijk voor VinFast en ons bedrijf verkoopt de persoonsgegevens van onze klanten niet aan anderen voor financiële overwegingen. Wij delen persoonsgegevens alleen zoals beschreven in dit Privacy Beleid. We kunnen ook persoonsgegevens delen met onze gelieerde ondernemingen, al deze bedrijven zijn onderworpen aan dit Privacy Beleid of vergelijkbaar beleid. Zodra dit het geval is, zullen wij dit expliciet richting u melden

Transacties waarbij derden betrokken zijn: wij stellen u diensten, software en inhoud ter beschikking die door derden worden geleverd voor gebruik op of via VinFast-producten. U weet wanneer een derde partij deelneemt aan een transactie met u en wij kunnen gegevens die relevant zijn voor die transactie met die derde partij delen.

Externe serviceproviders: wij hebben andere bedrijven en individuen in dienst en/of werken samen met andere bedrijven en individuen om namens ons bepaalde functies uit te voeren en bepaalde incentiveprogramma's, cross-sale-programma's, enz. uit te voeren. Andere voorbeelden kunnen zijn: het verzenden van communicatie, het verwerken van betalingen, het evalueren van krediet- en compliance risico's, rente ondersteunende programma's, het analyseren van gegevens, het bieden van marketing- en verkoopondersteuning (inclusief reclame- en evenementenbeheer), het beheren van klantrelaties en training. Deze externe leveranciers hebben toegang tot persoonsgegevens die nodig zijn om hun taken uit te voeren, maar wij staan niet toe dat ze deze voor andere doeleinden gebruiken. Verder eisen wij dat deze derden zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Restructuring, Business Transfers: As we continue to develop our business, we might restructure, sell or buy businesses or services in accordance with the laws. In such transactions, personal information, databases and right to use information may be transferred as business assets but the transferee remains subject to the Privacy Policy (or the individual consents otherwise). Also, in the event that VinFast or substantially all of its assets are acquired, your information will be one of the transferred assets. We may share personal informaiton with third parties are reasonably necessary to negotiate or complete a merger, acquisition, or sale of all or part of our assets.

Herstructurering, bedrijfsoverdrachten: naarmate we ons bedrijf blijven ontwikkelen, kunnen wij bedrijven of diensten herstructureren, verkopen of kopen in overeenstemming met de daarvoor geldende wetten. Bij dergelijke transacties kunnen persoonsgegevens, databases en gegevens over het gebruiksrecht worden overgedragen als bedrijfsmiddelen, maar de overnemer blijft onderworpen aan het Privacy Beleid (of de persoon geeft anderszins toestemming). Ook in het geval dat VinFast activa wordt verworven door een derde, kunnen uw gegevens een van de overgedragen activa zijn. VinFast kan persoonsgegevens delen met derden die redelijkerwijs nodig zijn om te onderhandelen of een fusie, overname of verkoop van alle of een deel van onze activa te voltooien.

Bescherming van ons en anderen: we kunnen account- en andere persoonsgegevens vrijgeven wanneer dergelijke openbaarmaking wettelijk vereist is, om onze voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, activa of de veiligheid van onszelf, onze klanten, of anderen. Dit kan het vrijgeven van gegevens aan andere organisaties inhouden voor het voorkomen en opsporen van fraude en het verminderen van krediet- en eigendomsrisico's, of het vrijgeven van bepaalde soorten gegevens voor het geval wij juridisch bindende verzoeken van overheidsinstanties ontvangen.

Uw keuze: anders dan hierboven uiteengezet, wordt u op de hoogte gebracht wanneer uw persoonsgegevens wordt gedeeld met derden, en kunt u ervoor kiezen, middels toestemming, om de gegevens te delen.

5. Waar we opslaan

VinFast heeft kantoren in Vietnam, Californië (VS) en enkele andere landen en regio's in de wereld. Afhankelijk van uw gebruik van VinFast-producten, kunnen uw persoonsgegevens worden opgeslagen in of geopend worden vanuit meerdere landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) , inclusief maar niet beperkt tot Vietnam, de VS en Singapore. Telkens wanneer we persoonsgegevens naar andere landen overdragen, zorgen we ervoor dat de overdracht gebeurt in overeenstemming met dit Privacy Beleid en zoals toegestaan door de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

6. Hoe we beveiligen

Bij VinFast is veiligheid een prioriteit. We ontwerpen onze systemen altijd met uw veiligheid en uw privacy in gedachten.

• We passen technische en beveiligingsmaatregelen toe om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ondanks onze inspanningen kunnen geen maatregelen voor gegevensbeveiliging de veiligheid garanderen. U dient zelf ook maatregelen te nemen om u te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot uw wachtwoord, telefoon en computer door onder andere uit te loggen na gebruik van een gedeelde computer, een robuust wachtwoord te kiezen dat niemand anders kent of gemakkelijk kan raden, en uw login en wachtwoord voor uwzelf te houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren, gestolen of gecompromitteerde wachtwoorden of voor enige activiteit op uw account via ongeautoriseerde wachtwoordactiviteit.

• Uw betaalkaartgegevens, die zijn uitgegeven door de betreffende financiële instelling, worden door ons beschermd in overeenstemming met internationale normen met als uitgangspunt dat er geen belangrijke gegevens van de kaart (kaartnummers, volledige namen, CVC/CVV-nummer) in ons systeem worden vastgelegd. Uw betalingstransactie wordt uitgevoerd via systemen van derden.

7. Internetreclame en derden

VinFast-producten kunnen advertenties van derden en links naar andere websites en applicaties bevatten. Advertentiepartners van derden kunnen gegevens over u verzamelen wanneer u interactie heeft met hun inhoud, advertenties of diensten. Elke toegang tot en gebruik van links of websites van derden valt niet onder dit Privacy Beleid, maar wordt in plaats daarvan beheerst door het Privacy Beleid van die externe operators. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevenspraktijken van derden. Zie Verzameling en gebruik van cookies hierboven om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties.

Analyse van derden. VinFast Products kan diensten van derden gebruiken, zoals Google Analytics, die cookies en vergelijkbare technologieën gebruikt om het gebruik van VinFast-producten te begrijpen en om te rapporteren over activiteiten en trends. Deze service kan in de loop van de tijd ook informatie verzamelen over het gebruik van andere websites, apps en online bronnen.

Sociale plug-ins. Wij kunnen op onze site sociale plug-ins gebruiken, zoals: Facebook, YouTube, Instagram en LinkedIn. Wanneer u een site bekijkt die een plug-in bevat, maakt uw browser een directe link naar de servers van derden. Als u bent ingelogd op uw sociale media-account, registreert het sociale-mediaplatform het bezoek aan uw sociale-media-account. Ga naar het Privacy Beleid van het sociale mediaplatform voor meer informatie.

8. Toegang en optie

U kunt bepaalde persoonsgegevens over uw account en uw interacties met VinFast-producten bekijken, bijwerken en verwijderen. Laat het ons weten als u zelf geen toegang heeft tot uw persoonsgegevens of deze niet kunt bijwerken.

U hebt veel opties met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens. Veel van VinFast-producten bevatten instellingen die u opties bieden over hoe uw gegevens wordt gebruikt. U kunt ervoor kiezen om bepaalde gegevens niet te verstrekken, maar dan kunt u mogelijk bepaalde producten van ons niet gebruiken.

Accountgegevens: als u gegevens met betrekking tot uw account wilt toevoegen, bijwerken of verwijderen, gaat u naar uw account op de officiële website of app van VinFast. Wanneer u gegevens bijwerkt of verwijdert, bewaren we gewoonlijk een kopie van de eerdere versie voor onze administratie voor technische doeleinden.

Communicatie: als u geen promotionele communicatie van ons meer wilt ontvangen en uw voorafgaande toestemming (indien van toepassing) wilt intrekken en/of bezwaar wilt maken tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, verzoeken wij u vriendelijk het opt- out-bericht te versturen overeenkomstig het protocol volgens de betreffende instructies (of gebruik andere methoden die zijn gespecificeerd in de relevante contracten met u). Als u geen in-app-meldingen meer van ons wilt ontvangen, pas dan je meldingsinstellingen aan in de app of uw apparaat.

Browser en apparaten: de Help-functie op de meeste browsers en apparaten vertelt u hoe u kunt voorkomen dat uw browser of apparaat nieuwe cookies accepteert, hoe u ervoor kunt zorgen dat de browser u op de hoogte stelt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.

9. Persoonsgegevens van minderjarigen

Onze services zijn niet bestemd voor gebruik door kinderen. Wij laten ons niet in met het opvragen of verzamelen van persoonsgegevens over kinderen jonger dan 16 jaar en houden ons evenmin bezig met op hen gerichte reclame voor onze producten of services.

Als u jonger bent dan de leeftijd die wordt bepaald door uw lokale toepasselijke wetgeving en in ieder geval jonger dan 16 jaar, mag u alleen contracten aangaan en dit Privacy Beleid accepteren met de goedkeuring van uw ouder of voogd.

10. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens om u te voorzien van VinFast-producten, zolang als nodig is om te voldoen aan de relevante doeleinden die in dit Privacy Beleid worden beschreven, zoals wettelijk vereist is (inclusief voor belasting- en boekhoudkundige doeleinden), of zoals u anderszins wordt geïnformeerd. Hoe lang we bepaalde persoonsgegevens bewaren, hangt af van het doel van het gebruik ervan, en we zullen ons houden aan de wet- en regelgeving bij het verwijderen van uw persoonsgegevens.

We verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens te anonimiseren of te verwijderen zodra het doel en/of de duur van hun vastgestelde bewaring verstrijkt, behalve wanneer verdere opslag in het individuele geval noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals specifieke verplichtingen voor het bewaren van gegevens) of om onze juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

De maximale bewaartermijnen die in de onderstaande tabel worden vermeld, zijn van toepassing, tenzij u verzoekt om uw persoonsgegevens te wissen vóór het verstrijken van deze perioden, in overeenstemming met uw rechten onder de toepasselijke wet- en regelgeving.

 

Categorie Bewaartermijn

Cookies en andere tracers

Zie ons cookiebeleid voor toepasselijke bewaartermijnen

Gegevens met betrekking tot financiële transacties uitgevoerd met creditcard

Deze gegevens wordt verwerkt door onze betalingsdienstaanbieders, alleen voor de duur van de betalingstransactie

Gegevens over VinFast Producten uitgevoerd, besteld en/of gekocht

Voor de duur van onze commerciële relatie

Persoonsgegevens die wordt verwerkt als onderdeel van verzoeken en promotionele acties, het verzenden van aanbiedingen en nieuws

Voor de duur van onze commerciële relatie, daarna gedurende 3 jaar na het einde van deze relatie of van het laatste contact dat u aanging. 3 jaar in andere gevallen, vanaf het laatste contact dat u hebt geïnitieerd.

Aanmaken van een klantaccount, de configuratie en het beheer van uw profiel

Uw persoonlijke gegevens worden bewaard totdat u uw account verwijdert

Persoonsgegevens met betrekking tot het beheer van verzoeken om de uitoefening van rechten en vragen over persoonsgegevens

Uw gegevens worden één of zes jaar bewaard, afhankelijk van het uitgeoefende recht.

gegevens over het beheren van interacties met de klantenservice en reacties op klantonderzoeken

3 jaar, vanaf het laatste contact dat u hebt geïnitieerd.

Geo-locatiegegevens

Dergelijke gegevens worden niet bewaard na de periode dat u de functie gebruikt heeft

Beheer van uw klachten en vragen geïnitieerd door contact op te nemen met onze klantenservice.

Tijdens de duur van onze commerciële relatie. Aan het einde van de genoemde relatie zullen alleen de gegevens die nodig zijn voor (pre) procesdoeleinden worden gearchiveerd totdat de wettelijke verjaringstermijn is bereikt. In het geval van een geschillenprocedure worden de gegevens bewaard voor de duur van de procedure en tot het verstrijken van de gewone en buitengewone rechtsmiddelen.

11. Contacten, kennisgevingen en wijzigingen

Als u vragen hebt over privacy door VinFast, neem dan contact met ons op en wij zullen proberen uw vragen te beantwoorden. U kunt dit doen middels onderstaand contactgegevens:

E-mail: [email protected]

Adres: VinFast Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam,

VinFast verandert voortdurend en daarom kan ons Privacy Beleid kan ook veranderen. U dient onze website regelmatig te controleren om recente wijzigingen te zien. Tenzij anders vermeld, is ons huidige Privacy Beleid van toepassing op alle persoonsgegevens die wij over u en uw account hebben. Wij zullen ons Privacy Beleid niet wijzigen om het minder beschermend te maken voor persoonsgegevens die in het verleden zijn verzameld, zonder de relevante klanten hiervan op de hoogte te stellen en hen een keuze te geven.

12. Aanvullende informatie

De volgende aanvullende informatie over privacy, het verzamelen en het gebruik van persoonsgegevens wordt verstrekt voor potentiële en huidige klanten van VinFast-producten in de Europese Economische Ruimte, evenals voor websites die worden beheerd door VinFast EU-entiteiten.

Verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens. VinFast Netherlands B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wordt verzameld of verwerkt onder dit Privacy Beleid.

Uw rechten. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving heeft u het recht, als aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, om:

• te vragen of we persoonsgegevens over u hebben en te vragen om kopieën van dergelijke persoonsgegevens te verstrekken en te vragen naar informatie over hoe deze worden verwerkt en voor welk doel;

• te verzoeken dat onjuiste persoonsgegevens wordt gecorrigeerd en onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld;

• te verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens als aan een van de rechtsgronden voor verwijdering is voldaan, zoals in het scenario waarin de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen of worden verwerkt in strijd met de toepasselijke wet- en/of regelgeving;

• te verzoeken om de verwerking van persoonsgegevens te beperken;

• overdraagbaarheid te vragen van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt (die geen gegevens bevat die is afgeleid van de verzamelde gegevens), wanneer de verwerking van dergelijke persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming of een contract met u en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen;

• niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing die rechtsgevolgen voor u heeft of op vergelijkbare wijze een aanzienlijke invloed op u heeft, als niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan. VinFast voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit, noch profilering.

• een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit van de lidstaat van de Europese Unie waar u gewoonlijk verblijft als u van mening bent dat VinFast uw privacy rechten schendt.

U hebt ook het recht om, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor het gerechtvaardigd belang van VinFast, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. Indien uw persoonsgegevens door VinFast, met uw toestemming, worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht om te allen tijde en zonder speciale reden bezwaar uw toestemming in te trekken.

Wanneer u ermee instemt dat wij uw persoonsgegevens voor een bepaald doel verwerken, kunt u uw toestemming op elk moment zonder opgaaf van reden intrekken en zullen wij de verdere verwerking van uw gegevens voor dat doel stopzetten.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen op het adres onder paragraaf 11 hierboven. Indien van toepassing, zullen we u informeren over de redenen waarom de rechten die u uitoefent niet geheel of gedeeltelijk kunnen worden vervuld.

Doorgifte buiten de EER. We kunnen uw persoonsgegevens die zijn verzameld en opgeslagen binnen de EER (of anderszins onderworpen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming) overdragen of verwerken in een land buiten de EER. Hoewel de wetten van een dergelijk land mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als binnen de EER als voldoende wordt beschouwd, doen we dit in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacy Beleid en nemen we passende voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens wordt beschermd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswet. Dit kan de overdracht van gegevens omvatten op grond van overeenkomsten voor gegevensoverdracht waarin de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen of een ander overdrachtsmechanisme zijn opgenomen, en de implementatie van aanvullende waarborgen. Voor meer gegevens over de ontvangers van uw persoonsgegevens en de door ons geïmplementeerde veiligheidsmaatregelen, inclusief hoe u een kopie ervan kunt ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens (paragraaf 11).

13. Categorieën verzamelde persoonsgegevens
Gegevens die u ons verstrekt:

We verkrijgen voornamelijk gegevens over u wanneer sprake is van:

• VinFast-producten zoeken, abonneren op, gebruiken of kopen;

• het maken en gebruiken van uw account;

• interactie met VinFast-producten;

• inschrijven voor of deelnemen aan een evenement van VinFast;

• producten of diensten van externe leveranciers kopen of gebruiken via de websites of apps van VinFast (of andere vergelijkbare platforms die door ons worden aangeboden);

• het aanbieden van producten of diensten door u op of via VinFast-producten of de websites of apps van VinFast (of een ander soortgelijk platform dat door ons wordt aangeboden);

• contact opnemen met ons via officiële kanalen zoals ons klantenondersteuningscentrum, callcenter, e-mail;

• een vragenlijst of andere gegevensaanvraagformulieren invullen;

• posten op de websites of apps van VinFast of iets dergelijks.

Afhankelijk van uw gebruik van VinFast-producten, kunnen we van u gegevens verkrijgen zoals:

• uw naam, e-mailadres en fysiek adres, telefoonnummer en andere contactgegevens;

• betalingsgegevens, waaronder creditcard- en bankrekeninggegevens;

• gegevens over uw locatie, afgelegde kilometers, gemiddelde snelheid, gemiddelde laadfrequentie enz.;

• voertuiginformatie (voertuigidentificatienummer (VIN), model, aankoopdatum, onderhoudsgeschiedenis, enz.);

• uw organisatie en de gegevens van uw contacten, zoals de collega's of personen van uw organisatie;

• gebruikersnamen, aliassen, rollen en andere authenticatie- en beveiligingsgegevens;

• feedback, vragen, correspondentie met ons;

• uw afbeelding, stem en andere identificatiegegevens die persoonlijk voor u zijn wanneer u een evenement van VinFast bijwoont of de Producten van VinFast gebruikt;

• gegevens over identiteit, inclusief door de overheid verstrekte identificatiegegevens, nationaliteit;

• bedrijfs- en financiële gegevens;

• BTW, KvK-nummers en andere fiscale identificatie.

Automatische gegevens:

Wij ontvangen voornamelijk automatisch gegevens wanneer u:

• interactie hebt met of gebruikmaakt van VinFast-producten (inclusief wanneer u uw computer of ander apparaat gebruikt om te communiceren met VinFast-producten);

• documenten van VinFast downloadt;

• e-mails opent of op links klikt in e-mails van ons;

• interactie hebt met ons.

Voorbeelden van de automatisch verzamelde gegevens kunnen zijn:

• gegevens over netwerk en verbinding, zoals het Internet protocol (IP) adres;

• gegevens met betrekking tot computer- en apparaat gegevens (bijv. apparaat, applicatie of browser, browserplug-in, besturingssysteem);

• waar uw apparaat of computer zich bevindt;

• authenticatie en beveiliging;

• gegevens over inhoudsinteractie (bijv. downloads en afspeeldetails);

• VinFast-producten-statistieken (bijv. productgebruik, technische fouten, rapporten, instellingen, back-upgegevens, API-aanroepen en andere logboeken);

• de door u bekeken of gezochte inhoud, paginareactietijden en pagina-interactie (zoals scrollen, klikken);

• e-mail en telefoonnummers om contact met ons op te nemen;

• identificatie en gegevens in cookies.

Gegevens uit andere bronnen:

Voorbeelden van gegevens die we uit andere bronnen ontvangen zijn:

• gegevens over marketing, verkoop en werving (bijv. uw naam, e-mailadres, fysiek adres, telefoonnummer en andere soortgelijke gegevens);

• gegevens over uw interacties met de producten van VinFast of de producten van derden met betrekking tot de producten van VinFast (bijv. abonnement, aankoop, ondersteuning of andere);

• zoekresultaten en links, inclusief betaalde vermeldingen (zoals gesponsorde links);

• gegevens over kredietgeschiedenis.