ARTIKEL 1 - Preambule

VinFast Netherlands B.V. (hierna "VinFast" of "de Vennootschap" genoemd), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, kantoorhoudende aan de Raadhuisstraat 32, 1016 DG Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82780382, houdt zich bezig met de marketing van Premium elektrische voertuigen in Nederland. 

Om de verkoop van haar eerste model op de Europese markt, de VF 8, te promoten, wil VinFast haar eerste klanten in Nederland belonen met een promotieaanbieding van beperkte duur met aankoopverplichting onder de naam "Eindeloze avonturen" (hierna "de Actie" genoemd).

Deelname aan deze Actie houdt de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding in van deze algemene voorwaarden en al hun bepalingen, evenals van de wetten en voorschriften die van kracht zijn in Nederland.

 

ARTIKEL 2 - Voorwaarden voor deelname

Deze Actie geldt voor handelsbekwame meerderjarige consumenten, die woonachtig zijn in Nederland en die tussen 1 februari 2024 en 30 juni 2024 een nieuwe VinFast VF 8 hebben gekocht. 

Deelname aan deze Actie is onderhevig aan het aanmaken van een VinFast account (hierna genoemd de "VinFast Account"), het downloaden van de VinFast App en aanvaarding van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Indien nodig, dient u tevens de Algemene Voorwaarden van Openbaar Laden van VinFast te accepteren.

Deze Actie is beperkt tot de eerste 50 VinFast klanten, zoals blijkt uit de datum van de orderbevestiging, (hierna de "Winnende Deelnemers").

Om in aanmerking te komen, moet de bestelling definitief zijn en mag u geen herroepingsrecht hebben uitgeoefend. U kunt alleen van de Actie profiteren vanaf de datum van levering van het bestelde voertuig.

Klanten die een reservering voor een VF 8 hebben gemaakt vóór de start van deze Actie en die deze reservering vervolgens hebben omgezet vanaf de start van deze Actie, komen in aanmerking onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden.

VinFast klanten die al profiteren van het VinFirst promotieprogramma komen niet in aanmerking voor de Actie. VinFast behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te vragen de hierboven vermelde voorwaarden te rechtvaardigen. Iedereen die niet aan deze voorwaarden voldoet of weigert bewijs te leveren, wordt uitgesloten van deelname aan de Actie.

 

ARTIKEL 3 - Hoe koop ik een VF 8?

VF 8's kunnen alleen worden gekocht via de volgende twee afzonderlijke verkoopkanalen:

  • De officiële website van VinFast is te vinden op https://vinfastauto.eu/nl/vehicles/vf-8   

  • Een van de fysieke verkooppunten van VinFast (hierna te noemen de "Showroom(s)") in Nederland, met uitzondering van onafhankelijke autodealers die zijn toegetreden tot het selectieve distributienetwerk van VinFast, indien van toepassing.

De Showrooms die meedoen aan deze actie zijn:

 

ARTIKEL 4 - Duur van de Actie

De actie is geldig van 01.02.2024 tot en met 30.06.2024 voor alle prijzen die worden toegekend in overeenstemming met de bepalingen van deze voorwaarden.

 

ARTIKEL 5 - Toegekende prijzen

De eerste 50 consumenten, die een onherroepelijke koop hebben gedaan van een VinFast VF 8, komen in aanmerking voor deze Actie en ontvangen een voucher.

Elke prijs bestaat uit een voucher met een waarde van €2.500 (Tweeduizend vijfhonderd euro) die alleen kan worden gebruikt bij het oplaadnetwerk aangeboden door VinFast vanaf 1 februari 2024 (de “Voucher”). De Voucher is geldig voor een periode van 3 jaar.

U verbindt zich ertoe de Voucher te aanvaarden zoals hij wordt aangeboden, zonder mogelijkheid tot inwisseling, in het bijzonder tegen contant geld, andere goederen of diensten van welke aard ook, of overdracht van het voordeel aan een derde.

De Voucher mag ook geen onderwerp zijn van verzoeken om compensatie. Bovendien, mag de Voucher niet worden verkocht of overgedragen aan derden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VinFast.

In geval van overmacht of uitzonderlijke omstandigheden buiten haar controle, met name in verband met haar leveranciers of onvoorziene omstandigheden, behoudt VinFast zich het recht voor om de gewonnen Voucher te vervangen door een prijs van gelijke aard en/of waarde.

Deelnemers die een Voucher gekregen hebben worden op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.

 

ARTIKEL 6 – Condities van de Voucher

De Voucher kan gebruikt worden bij het laadpalen netwerk dat toegankelijk is via de VinFast App (hierna het "Netwerk") vanaf 1 februari 2024.

De deelnemers die in aanmerking komen voor de Voucher, worden onmiddellijk na de bevestiging van hun bestelling door VinFast op de hoogte gebracht. U krijgt deze informatie schriftelijk toegestuurd naar de contactgegevens die u heeft opgegeven bij de aankoop van uw VF 8 of bij het aanmaken van uw VinFast Account.

VinFast stuurt u vervolgens een fysieke kaart met geïntegreerde RFID-technologie (Radio Frequency Identification) toe naar uw adres. Zodra u de kaart ontvangen heeft, kunt u de persoonlijke kaart activeren door deze te koppelen in uw VinFast App. In de VinFast App dient u vervolgens uw betalingsgegevens in te vullen en als extra voorwaarde geldt er dat u geen openstaande schulden mag hebben jegens VinFast. Let op: de Voucher en het krediet zijn niet overdraagbaar indien het aangekochte voertuig wordt verkocht.

Zodra de kaart geactiveerd is, kunt u het tegoed van €2.500 gebruiken binnen het Netwerk. U kan het beschikbare saldo op elk moment in real time controleren door de speciale tab op de VinFast App te raadplegen. 

Het oplaadtegoed van de Voucher is 3 jaar geldig vanaf het eerste gebruik. Indien, en voor zover mogelijk in het Nederlandse Consumentenrecht, de deelnemer gebruikt maakt van het herroepingsrecht dan zal de deelnemer niet verplicht zijn om enig gebruik van de voucher en verbruik van het krediet terug te betalen aan VinFast. VinFast zal de Voucher dan met directe ingang deactiveren. 

Wanneer het oplaadtegoed minder is dan €200, ontvangt u een gepersonaliseerde melding van VinFast in uw VinFast App zodat u hiervan op de hoogte bent. Wanneer het tegoed op is, zal u gedebiteerd worden onder de normale gebruiksvoorwaarden van de dienst Openbaar Laden op de bankrekening die u van tevoren heeft opgegeven.  

Indien één van de Deelnemers die in aanmerking komt voor de Actie, na ontvangst van zijn voertuig besluit om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht wanneer de situatie dit toelaat, verliest hij automatisch het voordeel van deze Actie.

Het voordeel van deze Actie zal dan automatisch worden doorgegeven aan de volgende VinFast-klant die in aanmerking komt.

 

ARTIKEL 7 – Bepaling van in aanmerking komende deelnemers

Deelnemers die in aanmerking komen voor de Actie worden onmiddellijk na bevestiging van hun bestelling door VinFast op de hoogte gebracht. VinFast stuurt deze informatie schriftelijk naar de contactgegevens die zij hebben opgegeven bij de aankoop van hun VF 8 of bij het aanmaken van hun VinFast Account.

Deelnemers die in aanmerking komen, zullen ook individueel gecontacteerd worden, zodat VinFast de levering van de Prijzen kan regelen wanneer het bestelde voertuig geleverd wordt.

Als de in aanmerking komende Deelnemer(s) zich niet meldt (melden) binnen 21 dagen na de kennisgeving van VinFast aan de betreffende deelnemer, kan VinFast de prijs vrijelijk toekennen aan de volgende in aanmerking komende Deelnemer, die zal worden bepaald op basis van chronologische volgorde op het moment dat de bestelling werd geplaatst, zonder dat VinFast op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

VinFast zal niettemin al het mogelijke doen om contact op te nemen met de in aanmerking komende Deelnemer.

 

ARTIKEL 8 - Aanvaarding van deze Actievoorwaarden

Deelname aan deze Actie impliceert volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Elke fraude, poging tot fraude of niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke en automatische onverkiesbaarheid van de dader, waarbij VinFast zich het recht voorbehoudt om, indien van toepassing, gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de dader, voor zover wettelijk toegestaan.

 

ARTIKEL 9 - Voorwaarden

VinFast behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving deze Actie op elk moment te verlengen, in te korten, te wijzigen of te annuleren, in het bijzonder in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.

 

ARTIKEL 10 - Industriële en intellectuele eigendom

De reproductie, weergave of het gebruik van alle of een deel van de elementen van de Actie, met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden, is strikt verboden.

 

ARTIKEL 11 - Aansprakelijkheid

VinFast kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden buiten haar controle.

VinFast kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen, verlies, diefstal, beschadiging van post of onleesbaarheid van poststempels door de postdiensten. VinFast kan niet aansprakelijk worden gesteld en er kan geen verhaal tegen haar worden ingesteld in geval van overmacht (stakingen, slecht weer, enz.) waardoor Deelnemers geheel of gedeeltelijk de mogelijkheid wordt ontnomen om van de Actie te profiteren.

VinFast, zijn dienstverleners en partners kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidenten die zouden kunnen voortvloeien uit het niet-conforme gebruik van de Voucher door de begunstigden zodra de in aanmerking komende Deelnemers ze in ontvangst hebben genomen.

VinFast en haar dienstverleners en partners kunnen evenmin aansprakelijk worden gesteld voor verlies of diefstal van de Voucher. Eventuele extra kosten die nodig zijn om de Voucher in ontvangst te nemen, zijn geheel voor rekening van de in aanmerking komende Deelnemers, die op geen enkele wijze aanspraak kunnen maken op een vergoeding van VinFast of haar dienstverleners of partners.

Deze Actie wordt niet beheerd of gesponsord door Meta en/of LinkedIn, waarvoor VinFast geen verantwoordelijkheid aanvaardt.

 

ARTIKEL 12 - Bewijsovereenkomst

Bij uitdrukkelijke overeenkomst tussen de deelnemer en VinFast worden alleen de computersystemen en bestanden van VinFast als authentiek beschouwd.

De geautomatiseerde registers, die onder redelijke voorwaarden van veiligheid en betrouwbaarheid in de computersystemen van VinFast worden bewaard, worden beschouwd als bewijs van de relaties en communicaties tussen VinFast en de deelnemer.

Derhalve wordt overeengekomen dat, behoudens kennelijke fout, VinFast zich, in het bijzonder ten bewijze van een handeling, feit of nalatigheid, kan baseren op programma's, gegevens, bestanden, registraties, transacties en andere elementen (zoals controleverslagen of andere verklaringen) van geïnformatiseerde of elektronische aard of formaat, rechtstreeks of onrechtstreeks opgesteld, ontvangen of opgeslagen door VinFast, in het bijzonder maar zonder beperking in haar computersystemen.

De aldus beschouwde elementen vormen bewijs en indien zij door VinFast als bewijsmiddel in een geschil of andere procedure worden overgelegd, zijn zij tussen de partijen op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht toelaatbaar, geldig en afdwingbaar als elk ander schriftelijk opgesteld, ontvangen of bewaard document.

In de toepasselijke situaties worden handelingen van welke aard dan ook die zijn uitgevoerd met behulp van de identificatiecode en de code die aan een deelnemer zijn toegewezen, na zijn deelname, onherroepelijk verondersteld te zijn uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de deelnemer.

  

ARTIKEL 13 - Bescherming van persoonsgegevens

Alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de Prijzen aan in aanmerking komende Deelnemers door VinFast worden verzameld. Ze worden uitsluitend voor dit doel gebruikt, met uitsluiting van alle andere.

Deze gegevens worden tot maximaal zes (6) maanden na afloop van de Actie bewaard, uitsluitend voor bewijskrachtige doeleinden.

In overeenstemming met de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen deelnemers om legitieme redenen bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens die zijn meegedeeld in het kader van deze Actie. Zij hebben ook het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van hun gegevens voor commerciële doeleinden, buiten het kader van deelname aan deze Actie, dat zij kunnen uitoefenen zodra zij hun deelname registreren of door te schrijven naar VinFast op het adres vermeld in artikel 1.

In overeenstemming met de AVG, hebben alle deelnemers het recht om te eisen dat alle informatie over hen die onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd is, wordt gecorrigeerd, aangevuld, verduidelijkt, bijgewerkt of verwijderd. U kunt uw verzoek doen via het DSR formulier op onze website of per post naar VinFast op het volgende adres: VinFast Netherlands B.V., Raadhuisstraat 32, 1016 DG Amsterdam - "Eindeloze avonturen".

Na ontvangst van de aanvraag controleert VinFast of deze ontvankelijk is volgens de geldende regels. 

 

ARTIKEL 14: Geschillen & klachten

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

VinFast behoudt zich het recht voor om zonder beroep uitspraak te doen over elk probleem dat zich zou kunnen voordoen met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met dien verstande dat geen enkel geschil zal worden toegelaten, in het bijzonder over de voorwaarden van de Actie, 6 maanden na het einde van de Actie. Behoudens kennelijke fouten, wordt overeengekomen dat de informatie afkomstig van de informaticasystemen van VinFast bewijskracht heeft in elk geschil over de verbindingselementen en de informaticaverwerking van deze informatie met betrekking tot de Actie.

Elke klacht moet binnen 6 maanden na de einddatum van de Actie per post naar VinFast op het volgende adres worden gestuurd:

VinFast Netherlands B.V., Raadhuisstraat 32, 1016 DG Amsterdam - " Naam van de Actie ".

Na deze datum worden geen claims meer geaccepteerd. Deelname aan de Actie impliceert volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.