Deze VinFast E Reserveringsvoorwaarden ("Reserveringsvoorwaarden") bevatten belangrijke informatie over het VinFast reserveringsprogramma (het "Reserveringsprogramma"). Lees deze Reserveringsvoorwaarden zorgvuldig door. Het reserveringsprogramma wordt beheerd en aangeboden door VinFast France S.A.S, een bedrijf opgericht in Frankrijk (RCS Paris 893 573 535) gevestigd te 72, rue du Faubourg Saint Honoré, Parijs (75008), ("VinFast"). Door deel te nemen aan het Reserveringsprogramma bevestigt u dat u deze Reserveringsvoorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd.

 

1. Reserveren, Orderplaatsing en Aankoop.

Het Reserveringsprogramma van VinFast bestaat voor u uit twee hoofdstappen: Reservering en Orderplaatsing. U hebt nu de mogelijkheid om u te registreren voor het Reserveringsprogramma en een reserveringsaanvraag bij ons te plaatsen door een reserveringsvergoeding van € 150 te betalen om uw Reservering te waarborgen. Middels dit reserveringsverzoek wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van het Reserveringsprogramma. Met het plaatsen van een order kunt u een vaste order plaatsen voor een voertuig voor aankoop of lease.

a. Vrijblijvend reserveren.

Uw Reservering en betaling van de Reserveringskosten (zoals hieronder beschreven) zullen fungeren als een reservering voor u om een ​​order voor het Voertuig te plaatsen na ontvangst van een uitnodiging van VinFast (de "Reservering)” om dit te doen. Nadat u uw reserveringsaanvraag hebt geplaatst en € 150 voor reserveringskosten hebt betaald, ontvangt u een welkomstmail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. De Reservering wordt van kracht onder deze algemene voorwaarden zodra VinFast de volledige reserveringskosten van € 150 heeft ontvangen. Door uw Reservering bent u niet verplicht om een ​​voertuig van ons te kopen, evenmin zijn wij verplicht om een ​​voertuig te verkopen of u anderszins hiervan te voorzien. Deze Algemene Voorwaarden vormen geen overeenkomst voor de verkoop van een Voertuig en leggen geen prijs, een vast productieslot, een vaste leveringsdatum of een specifieke Voertuigconfiguratie vast. VinFast kan Reserveringen weigeren om overinschrijving te voorkomen of zoals wij passend achten naar eigen goeddunken.

b. Order plaatsen.

Naarmate de productiedatum voor het Voertuig nadert, zullen we u informeren over de beschikbaarheid van verschillende Voertuigconfiguraties en verschillende prijzen. Wij nodigen u dan uit om uw order te plaatsen. Het Voertuig met de door u geselecteerde opties is uw "Geselecteerde Voertuig". Na het plaatsen van uw order en het uitvoeren van een koopcontract met ons is er geen terugbetaling van uw reserveringskosten meer mogelijk. In dat geval worden de Reserveringskosten verrekend met de aankoop- of leaseabonnementsovereenkomst.

c. Aankoop of lease van een voertuig.

Om de aankoop of lease van uw Geselecteerde Voertuig te voltooien, moet u de VinFast-aankoopovereenkomst voor motorvoertuigen ("Verkoopovereenkomst") uitvoeren, die afzonderlijke voorwaarden en bepalingen bevat, inclusief de definitieve prijsspecificatie voor uw Geselecteerde Voertuig. De volledige betaling voor uw Geselecteerde Voertuig, inclusief aankoopprijs, belastingen, eigendoms- of registratiekosten, leveringskosten en andere vergoedingen en kosten, indien van toepassing, is op dat moment vereist. In het geval van Lease moet uw Voertuigfinanciering worden goedgekeurd voordat het Voertuig wordt afgeleverd.

 

2. Geschiktheid en entiteitsreserveringen.

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en inwoner bent van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Deze Algemene Voorwaarden zijn vooralsnog alleen van toepassing op particuliere consumenten. Als u een Reservering wilt maken voor één of meer Voertuigen namens een bedrijf, organisatie of entiteit (een "Entiteit"), nodigen wij u uit om contact op te nemen met onze Teams die verantwoordelijk zijn voor Wagenparktransacties op het volgende e-mailadres: [email protected].

 

3. Voertuig- en reserveringsinformatie.

a. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw Reservering juist en volledig is, en u erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om deze informatie actueel te houden. VinFast is niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

b. VinFast VF 8 en VF 9 informatie: Alle informatie met betrekking tot het Voertuig gepresenteerd op de website kan onderhevig zijn aan wijzigingen en het feit dat de informatie en technische gegevens met betrekking tot de Voertuigen van voorlopige aard zijn. Definitieve informatie over de technische kenmerken van de VinFast VF 8 en VF 9 (inclusief eindverbruik- en emissiegegevens plus uiteindelijke transactieprijs) wordt bevestigd voordat u een ​order bij VinFast kunt plaatsen voor een beschikbare VinFast VF 8 of VF 9.

 

4. Reserveringskosten: Er wordt u honderdvijftig euro (€ 150,00) (de "Reserveringskosten") in rekening gebracht wanneer u uw reservering bevestigt. Wanneer u een reservering plaatst door uw reserveringsaanvraag te bevestigen, stemt u er uitdrukkelijk mee in dat u de reserveringskosten in rekening worden gebracht. Uw betaling wordt verwerkt en gereserveerd op een aparte rekening die uitsluitend is bestemd voor reserveringskosten, en ofwel vrijgegeven voor toepassing op de aankoopprijs van uw Geselecteerde Voertuig wanneer u de Verkoopovereenkomst uitvoert, terugbetaald in overeenstemming met deel 7 hieronder, ofwel geannuleerd als u een order plaatst en de Verkoopovereenkomst voor uw geselecteerde voertuig niet binnen drie (3) maanden nadat u een dergelijke overeenkomst van VinFast hebt ontvangen hebt ondertekend. We berekenen geen rente over reserveringskosten, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

5. Reserveringsprioriteit.

De datum waarop uw Reservering door ons is verwerkt, wordt gebruikt als een prioriteitsnummer bij benadering, om te bepalen wanneer u wordt uitgenodigd om de order van uw Geselecteerd Voertuig af te ronden. We behouden ons echter het recht voor om de volgorde van reserveringen aan te passen op basis van beschikbare afleverlocaties en voertuigconfiguraties. Als u niet binnen een redelijke termijn een verkoopovereenkomst met ons aangaat, kunnen we uw reservering overslaan en anderen met een lagere prioriteit uitnodigen om voertuigorders te plaatsen.

 

6. Geen garantie van leveringsdatum. We zullen ons inspannen om uw Geselecteerde Voertuig in de toekomst te produceren en uw prioriteit wordt in principe bepaald door de datum van betaling van uw Reserveringskosten, ons productieschema, onze leverings- en serviceactiviteiten en uitvoering van de Verkoopovereenkomst. Er geldt geen garantie met betrekking tot de leveringsdatum.

 

7. Reserveringsannulering.

U kunt uw Reservering annuleren en een volledige terugbetaling van uw Reserveringskosten aanvragen op elk moment voordat u de order voor uw Geselecteerde Voertuig plaatst. De reserveringskosten als gevolg van een dergelijke annulering worden u binnen 30 dagen nadat u ons op de hoogte hebt gesteld van uw annulering terugbetaald. VinFast kan uw reservering op elk moment annuleren en zal bij een dergelijke annulering de reserveringskosten volledig terugbetalen op het adres dat bij ons bekend is.

 

8. Wijziging voertuigconfiguratie.

U verklaart en garandeert dat u begrijpt dat de configuratie van het Voertuig kan veranderen voorafgaand aan de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. U begrijpt dat we de ontwikkeling van het Voertuig mogelijk nog niet hebben voltooid of zijn begonnen met de productie van het Voertuig op het moment van uw Reservering. Specificaties, inclusief maar niet beperkt tot accubereik en andere beschikbare functies, zijn nog niet definitief en kunnen op elk moment worden gewijzigd, zelfs nadat functies zijn aangekondigd.

 

9. Privacybeleid 

De gegevens die VinFast en/of zijn gelieerde ondernemingen van u of over uw Geselecteerde Voertuig verzamelen, worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid dat hierin middels verwijzing is opgenomen. Daarnaast worden e-mails met aanvullende informatie over VinFast-voertuigen verzonden naar het adres dat is opgegeven op het moment van reservering. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig om inzicht te krijgen in de gegevens die we verzamelen en onze praktijken met betrekking tot uw gegevens en hoe deze worden behandeld. Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected].

 

10. Overmacht.

De verplichtingen van beide partijen onder deze Algemene Voorwaarden (anders dan uw betalingsverplichtingen) worden opgeschort voor zover een partij door overmacht geheel of gedeeltelijk is verhinderd om aan haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden te voldoen. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, brand, storm, overstroming, aardbeving, explosie, ongeval, gewelddaden, oorlog, opstand, sabotage, uitbraak van ziekte, epidemie, noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, quarantainebeperking, arbeidsconflict, tekort aan arbeidskrachten of leveringen, transportembargo of falen, inperking of vertraging van transport, natuurrampen, daad (inclusief wetten, voorschriften, verordeningen, adviezen, afkeuringen of niet-goedkeuring) van een overheid of volksgezondheidsinstantie of -autoriteit, hetzij nationaal, regionaal, gemeentelijk of anderszins, of enige andere gebeurtenis of omstandigheid die buiten de controle van de getroffen partij valt.

 

11. Scheidbaarheid.

Als een arbiter of een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook een bepaling of een deel van deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig vindt, blijven de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden volledig van kracht en wordt de niet rechtsgeldige bepaling geacht alleen te zijn gewijzigd voor zover nodig om deze rechtsgeldig te maken.

 

12. Wijziging.

VinFast kan deze Algemene Voorwaarden op elk moment wijzigen door een kennisgeving op de website te plaatsen en door u rechtstreeks een e-mail te sturen als u een Reservering hebt geplaatst. Als u niet akkoord gaat met wijzigingen in deze Algemene voorwaarden, kunt u uw reservering annuleren en een restitutie van uw reserveringskosten ontvangen in overeenstemming met paragraaf 7.

 

13. Geen vrijstellingen.

Het nalaten door VinFast om enig recht of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden af ​​te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van toekomstige handhaving van dat recht of die bepaling. De verklaring van afstand van enig recht of enige bepaling is alleen effectief indien schriftelijk en ondertekend door een overeenkomstig gemachtigde vertegenwoordiger van VinFast.

 

14. Toewijzing.

U mag uw rechten onder deze Algemene Voorwaarden niet overdragen of toewijzen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. VinFast kan de Overeenkomst en/of uw Reservering naar eigen goeddunken zonder uw toestemming toewijzen. Elke overdracht in strijd met deze Algemene Voorwaarden is nietig.

 

15. Annulering.

VinFast kan een Reservering, aankoop of lease eenzijdig annuleren als we van mening zijn dat dit is gedaan met de bedoeling om het Voertuig uiteindelijk door te verkopen, of anderszins te kwader trouw is gedaan, of als een Geselecteerd Voertuig, product, kenmerk of optie wordt stopgezet nadat u de Verkoopovereenkomst hebt ondertekend.

 

16. Beperking van aansprakelijkheid.

Als VinFast deze Algemene voorwaarden niet naleeft, is de aansprakelijkheid van VinFast beperkt tot terugbetaling van uw Pre-order aanbetaling. VinFast sluit zijn aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier waar het onwettig zou zijn zulks te doen. Deze aansprakelijkheid omvat:

  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
  • fraude of frauduleus verkeerde voorstelling van zaken.

VinFast is niet aansprakelijk voor zakelijke verliezen. VinFast staat alleen reserveringen en het plaatsen van orders op de website toe, voor binnenlandse* en privédoeleinden. Als u een VinFast-voertuig vooraf bestelt of bestelt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijke verliezen, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

*"binnenlands" omvat de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 

17. Toepasselijk recht - Geschillenbeslechting.

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Frankrijk. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene voorwaarden, zullen de partijen te goeder trouw proberen een dergelijk geschil op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Indien de partijen er niet in slagen een geschil middels onderhandelingen op te lossen, zullen de partijen het geschil voorleggen aan de Franse rechtbanken. Online geschillenbeslechting: als u meer informatie wilt over online geschillenbeslechting, volg dan deze link naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link dient uitsluitend ter informatie zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad. We zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

 

18. Betalingen.

Betalingen die op de VinFast-website voor het Reserveringsprogramma worden verricht, worden verwerkt met behulp van een externe betalingsdienstaanbieder. U erkent en gaat ermee akkoord dat betalingen voor het Reserveringsprogramma uitsluitend tussen u en een externe betalingsdienstaanbieder plaatsvinden. U machtigt de betalingsdienstaanbieder om informatie die in verband met deze betalingen wordt gegenereerd, te verzamelen, te analyseren en door te geven. Bovendien zijn deze betalingen onderworpen aan de voorwaarden van uw betaalkaart en aan eventuele overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling. Mogelijk moet u verifiëren dat u de geautoriseerde eigenaar van uw betaalkaart bent om een ​​betaling te voltooien. Het is dus mogelijk dat u beveiligingscodes, wachtwoorden, beveiligingsvragen en soortgelijke informatie (inclusief vingerafdruk, gezichtsherkenning of andere biometrische informatie) ("Beveiligingsgegevens") moet instellen. Zolang de betalingsverwerkingssystemen uw identiteit hebben gecontroleerd door de Beveiligingsgegevens te verifiëren, gaan we ervan uit dat we met u te maken hebben en dat u ermee hebt ingestemd dat wij informatie aan u bekendmaken en op enige instructie handelen zonder dat wij verdere bevestiging van u hiervoor krijgen. U stemt ermee in uw Beveiligingsgegevens aan niemand te verstrekken, uw Beveiligingsgegevens niet op te schrijven op een manier waarop anderen deze kunnen begrijpen, en ervoor te zorgen dat niemand anders u uw Beveiligingsgegevens ziet invoeren wanneer u een betaling op de website verricht. U moet ons per omgaande op de hoogte stellen, indien iemand anders uw beveiligingsgegevens kent (of waarvan u denkt dat deze die kent), indien u fouten of ongeautoriseerde betalingen opmerkt, of indien u denkt dat iemand anders uw betaalmethode heeft gebruikt of heeft geprobeerd deze te gebruiken. We kunnen u om bedrijfmatige of veiligheidsredenen vragen om uw Beveiligingsgegevens te wijzigen.

Witwassen van geld en financiering van terrorisme: we kunnen informatie met betrekking tot uw identiteit verzamelen en verifiëren voordat we producten en diensten aan u leveren. We kunnen u op elk moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om ons hierbij te helpen, en u dient dergelijke informatie per omgaande te verstrekken. We zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen onder de toepasselijke anti-witwas- en financiële misdaadregels en we kunnen, op elk moment en zonder kennisgeving/uitleg, de producten en diensten die we aan u leveren opschorten of beëindigen, indien we reden zien om witwasrisico's en/of financiële criminaliteit  veronderstellen.