Deze VinFast algemene voorwaarden voor reserveringen (de "Reserveringsvoorwaarden") bevatten belangrijke informatie met betrekking tot het VinFast reserveringsprogramma (het "Reserveringsprogramma"). Lees deze Reserveringsvoorwaarden zorgvuldig door. Het Reserveringsprogramma wordt beheerd en aan u aangeboden door VinFast Netherlands B.V., gevestigd aan de Raadhuisstraat 32, 1016 DG te Amsterdam ("VinFast"). Door deel te nemen aan het Reserveringsprogramma bevestigt u dat u kennis hebt genomen van deze Reserveringensvoorwaarden en dat u ze aanvaardt.

1. Reservering, Plaatsing van de Bestelling en Aankoop. Het Reserveringsprogramma van VinFast bestaat voor u uit twee hoofdstappen: de Reservering en het Plaatsen van de Bestelling. U heeft nu de mogelijkheid om u aan te melden voor het Reserveringsprogramma en een reserveringsaanvraag bij ons te plaatsen (de "Reservering"). Met deze reserveringsaanvraag wordt u via e-mail op de hoogte gehouden van het Reserveringsprogramma, wordt u binnen enkele weken uitgenodigd om de Reservering te bevestigen en de Reserveringskosten van € 150 te voldoen en kunt u uw Reservering veilig stellen. Met het plaatsen van de bestelling, kunt u dan een definitieve bestelling plaatsen voor de aankoop of lease van een voertuig.

a. Reservering zonder verplichting. Uw Reservering en betaling van de Reserveringskosten (zoals hieronder beschreven) tezamen gelden als een reservering voor u om een bestelling te plaatsen voor het Voertuig na ontvangst van een uitnodiging daartoe van VinFast. Nadat u uw reserveringsaanvraag heeft gedaan, ontvangt u een welkomst-e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. Binnen enkele weken ontvangt u een follow-up e-mail met daarin het verzoek om uw Reservering te bevestigen. U wordt dan uitgenodigd om verdere details in te vullen, een aanbetaling van € 150 te doen om uw reserveringspositie veilig te stellen om op een later tijdstip een VinFast EV Voertuig aan te schaffen. De Reservering wordt pas van kracht onder deze reserveringsvoorwaarden zodra VinFast de volledige aanbetaling van € 150 heeft ontvangen. Met het plaatsen van de Reservering, wordt u niet verplicht om een voertuig van ons te kopen. VinFast is anderzijds niet verplicht om u een voertuig te verkopen of anderszins te leveren. Deze Reserveringsvoorwaarden vormen geen overeenkomst voor de verkoop van een Voertuig. Zij zijn niet bedoeld om een vaste prijs, een vast productieslot, een vaste leveringsdatum of een specifieke voertuigconfiguratie vast te leggen. VinFast kan Reserveringen weigeren om overinschrijving te voorkomen of indien zij dit passend achten.

b. Plaatsing van de Bestelling. Zodra de productiedatum voor het Voertuig nadert, zullen we u op de hoogte brengen van de beschikbaarheid van verschillende configuraties van het Voertuig en van de verschillende prijzen. We zullen u dan uitnodigen om uw bestelling te plaatsen en een keuze te maken uit de beschikbare opties voor het Voertuig. Het Voertuig met de door u geselecteerde opties is uw "Geselecteerde Voertuig". Het door u Geselecteerde Voertuig zal worden geproduceerd nadat u de bestelling heeft geplaatst en een Koopovereenkomst tot stand is gekomen. Vanaf dat moment is de Reserveringskosten niet meer voor restitutie vatbaar. De Reserveringskosten. In dat geval zal de aanbetaling worden toegepast op de koop- of de leaseovereenkomst.

c. Aankoop of Lease Voertuig. Om de koop of lease van uw Geselecteerde Voertuig te voltooien, moet de VinFast Motorvoertuig Koopovereenkomst ("Koopovereenkomst") worden gesloten, die aparte voorwaarden zal bevatten, waaronder de definitieve prijslijst voor uw Geselecteerde Voertuig. Volledige betaling van uw Geselecteerde Voertuig, inclusief aankoopprijs, belastingen, eigendoms- of registratiekosten, afleveringskosten en andere van toepassing zijnde kosten en vergoedingen, zal op dat moment vereist zijn. U moet uw Geselecteerde Voertuig afnemen in Frankrijk, Duitsland of Nederland - u kunt een keuze maken in het Reserveringsformulier. In geval van Lease, moet de financiering van uw Voertuig goedgekeurd zijn vóór de levering van het Voertuig.

Houd er rekening mee dat het gebruik van het Geselecteerde Voertuig onderworpen is aan een afzonderlijke overeenkomst voor de huur van de batterij. Dit brengt extra kosten met zich mee. Algemene voorwaarden hieromtrent zullen u ter beschikking worden gesteld voordat u uw bestelling plaatst, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

2. Geschiktheid en bedrijfsreserveringen. Geschiktheid. U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en een inwoner bent van een van de lidstaten van de Europese Gemeenschap. Voorlopig zijn deze Algemene Voorwaarden alleen van toepassing op particuliere consumenten. Indien u een Reservering wilt maken voor een of meer voertuigen namens een bedrijf, organisatie of entiteit (een "bedrijf"), nodigen wij u uit contact op te nemen met onze teams die verantwoordelijk zijn voor Fleet zaken op het volgende e-mailadres: [email protected].

3. Voertuig- en Reserveringsinformatie

a. U verklaart en garandeert dat alle informatie die u verstrekt in verband met uw Reservering juist en volledig is, en u erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om deze informatie actueel te houden. VinFast is niet aansprakelijk voor onnauwkeurige, onvolledige of verouderde informatie.

b. VinFast VF 8 en VF 9 informatie: alle informatie op de website met betrekking tot de voertuigen kan onderhevig zijn aan verandering en de informatie en technische gegevens met betrekking tot de voertuigen zijn van voorlopige aard. Definitieve informatie over de technische kenmerken van de VinFast VF 8 en VF 9 (inclusief definitieve verbruiks- en emissiegegevens plus definitieve transactieprijzen) zullen worden bevestigd voordat u de mogelijkheid heeft om een bestelling te plaatsen bij VinFast voor een beschikbare VinFast VF 8 of VF 9.

4. Reservatioskosten. Bij de bevestiging van uw Reservering zal u honderdvijftig euro (€150,00) (de "Reserveringskosten") worden aangerekend. Het plaatsen van een Reservering door het bevestigen van uw Reserveringsaanvraag houdt uw uitdrukkelijke akkoord in met het aanrekenen van de Reserveringskosten. Uw betaling zal worden verwerkt en bewaard op een aparte rekening die uitsluitend bestemd is

voor Reserveringskosten, en zal ofwel worden vrijgegeven voor toepassing op de aankoopprijs van uw Geselecteerde Voertuig wanneer u de Koopovereenkomst aangaat, worden terugbetaald overeenkomstig artikel 7 hieronder, of vervallen indien u een bestelling plaatst en geen Koopovereenkomst tekent voor uw Geselecteerde Voertuig binnen drie (3) maanden nadat VinFast u een dergelijke Koopovereenkomst heeft aangeboden. Wij zullen geen rente betalen over Reserveringskosten, behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving.

5. Reserveringsprioriteit

De datum waarop uw Reservering door ons is verwerkt, wordt gebruikt als een prioriteitsnummer bij benadering, om te bepalen wanneer u wordt uitgenodigd om de order van uw Geselecteerde Voertuig af te ronden. We behouden ons echter het recht voor om de volgorde van reserveringen aan te passen op basis van beschikbare afleverlocaties en voertuigconfiguraties. Als u niet binnen een redelijke termijn een verkoopovereenkomst met ons aangaat, kunnen we uw reservering overslaan en andere met een lagere prioriteit uitnodigen om voertuigorders te plaatsen.

6. Geen garantie van leveringsdatum. Het kan zijn dat u een Reservering voor een Voertuig plaatst zonder het model, de kenmerken en opties te specificeren. Wij zullen trachten het door u geselecteerde Voertuig in de toekomst te produceren en uw prioriteit zal in het algemeen bepaald worden door de datum van betaling van uw Reserveringskosten, ons productieschema, de beschikbaarheid van onze leverings- en service-activiteiten, en de uitvoering van de Verkoopovereenkomst. Er is geen garantie met betrekking tot de leveringsdatum.

7. Reserveringsannulering U kunt uw Reservering annuleren en een volledige terugbetaling van uw Reserveringskosten aanvragen op elk moment voordat u uw bestelling van het Geselecteerde Voertuig plaatst. Bij annulering van de Reservering zal de e-Voucher komen te vervallen en als verlopen worden beschouwd. Restituties van de Reserveringskosten als gevolg van een dergelijke annulering zullen beschikbaar komen voor terugbetaling binnen 30 dagen nadat u ons op de hoogte heeft gesteld van uw annulering. VinFast kan uw Reservering te allen tijde annuleren en zal bij een dergelijke annulering een volledige terugbetaling van de Reserveringskosten doen toekomen aan het adres dat bij ons bekend is.

8. Wijziging van de Configuratie van het Voertuig U verklaart en garandeert dat u begrijpt dat de configuratie van het Voertuig kan veranderen vóór de uitvoering van de Koopovereenkomst. U begrijpt dat we mogelijk de ontwikkeling van het Voertuig nog niet hebben voltooid of nog niet zijn begonnen met de productie van het Voertuig op het moment van uw Reservering. Specificaties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de actieradius van de batterij en andere beschikbare functies, zijn nog niet definitief vastgesteld en kunnen op elk moment worden gewijzigd, zelfs nadat functies zijn aangekondigd.

9. Privacy Policy De gegevens die VinFast en/of haar filialen van u of over uw Geselecteerde Voertuig verzamelen, zullen worden gebruikt in overeenstemming met ons Privacybeleid, dat hierin door middel van verwijzing is opgenomen. Daarnaast zullen e-mails met aanvullende informatie over VinFast Voertuigen worden verzonden naar het adres dat is opgegeven op het moment van de Reservering. Lees ons Privacybeleid zorgvuldig door om te begrijpen welke gegevens wij verzamelen en wat onze praktijken zijn met betrekking tot uw informatie en hoe deze zal worden behandeld. Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via [email protected].

10. Overmacht. De verplichtingen van een partij onder deze Overeenkomst (anders dan uw betalingsverplichtingen) zullen worden opgeschort voor zover die partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd om aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen door overmacht. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, brand, storm, overstroming, aardbeving, explosie, ongeval, daad van de publieke vijand, oorlog, rebellie, opstand, sabotage, uitbraak, epidemie, noodtoestand voor de volksgezondheid, quarantaine beperking, arbeidsconflict, arbeids- of leveringstekort, transportembargo of -storing, beperking of vertraging in het vervoer, natuurramp, daad (met inbegrip van wetten, verordeningen, bevelen, adviezen, afkeuringen of het uitblijven van goedkeuring) van een overheids- of volksgezondheidsinstantie of autoriteit, hetzij nationaal, landelijk, gemeentelijk of anderszins, of enige andere gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van de betreffende partij.

11. Deelbaarheid. Indien een arbiter of een bevoegde rechtbank om welke reden dan ook oordeelt dat een bepaling of een deel van deze Overeenkomst niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht en wordt de niet-afdwingbare bepaling geacht slechts te zijn gewijzigd voor zover dat nodig is om deze afdwingbaar te maken.

12. Wijziging. VinFast kan deze Reserveringsvoorwaarden te allen tijde wijzigen door kennisgeving op de website en door u rechtstreeks een e-mail te sturen indien u een Reservering hebt gemaakt. Indien u niet akkoord gaat met een wijziging van deze Algemene Voorwaarden, kunt u uw Reservering annuleren en uw aanbetaling op de Vooruitbestelling teruggestort krijgen in overeenstemming met paragraaf 7.

13. Geen afstand. Wanneer VinFast enig recht of enige bepaling van deze Overeenkomst niet afdwingt, betekent dit niet dat VinFast afziet van toekomstige afdwinging van dat recht of die bepaling. Afstand doen van enig recht of bepaling zal alleen van kracht zijn indien het schriftelijk geschiedt en ondertekend is door een bevoegde vertegenwoordiger van VinFast.

14. Cessie. Met uitzondering van uw Bundel zoals beschreven in artikel 7 hierboven, mag u uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst niet overdragen of cederen zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming. VinFast kan de Overeenkomst en/of uw Reservering naar eigen goeddunken overdragen zonder uw toestemming. Elke overdracht die in strijd is met deze Overeenkomst, zal nietig en ongeldig zijn.

15. Annuleren. VinFast kan eenzijdig elke Reservering, aankoop of lease annuleren indien wij van mening zijn dat deze is aangegaan met de bedoeling om het Voertuig uiteindelijk door te verkopen of anderszins te kwader trouw is aangegaan, of indien een Geselecteerd Voertuig, product, kenmerk of optie niet meer leverbaar is nadat u de Koopovereenkomst heeft ondertekend.

16. Beperking van aansprakelijkheid. Als VinFast zich niet aan deze Reserveringsvoorwaarden houdt, is de aansprakelijkheid van VinFast beperkt tot terugbetaling van uw aanbetalingsbedrag voor preorders. VinFast sluit haar aansprakelijkheid jegens u op geen enkele wijze uit of beperkt deze waar dat niet rechtmatig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor:

  • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
  • voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

VinFast is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade. VinFast staat alleen Reserveringen en Bestellingen toe op de Website, voor binenlandse* en privédoeleinden. Als u een VinFast voertuig vooraf bestelt of bestelt voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, zijn wij niet aansprakelijk voor winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

 

*"Binnenland" omvat de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

17. Toepasselijk recht – Geschillenbeslechting. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst, zullen de partijen te goeder trouw trachten een dergelijk geschil op te lossen door middel van onderlinge onderhandelingen. Indien de partijen er niet in slagen een geschil op te lossen door middel van onderhandelingen, zullen de partijen het geschil voorleggen aan de Nederlandse rechter. Online Geschillenbeslechting: Indien u meer informatie wenst over online geschillenbeslechting, kunt u deze link volgen naar de website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Deze link wordt verstrekt zoals vereist door Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad, uitsluitend voor informatieve doeleinden. Wij zijn niet verplicht en niet bereid om deel te nemen aan online geschillenbeslechting.

18. Betalingen. Betalingen gedaan op de VinFast-website voor het Reserveringsprogramma worden verwerkt met behulp van een externe betalingsdienstaanbieder. U erkent en stemt ermee in dat betalingen voor het Reserveringsprogramma uitsluitend plaatsvinden tussen u en de externe betalingsdienstaanbieder. U machtigt de betalingsdienstaanbieder om de informatie die in verband met deze betalingen wordt gegenereerd te verzamelen, te analyseren en door te geven. Bovendien zijn deze betalingen onderworpen aan de voorwaarden van uw betaalkaart en aan eventuele overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling. U moet mogelijk verifiëren dat u de bevoegde beheerder van uw betaalkaart bent om een betaling te voltooien. Het is dus mogelijk dat u beveiligingscodes, wachtwoorden, veiligheidsvragen en soortgelijke informatie (met inbegrip van vingerafdruk, gezichtsherkenning of andere biometrische informatie) ("Beveiligingsgegevens") moet instellen. Zolang de betalingsverwerkingssystemen uw identiteit hebben gecontroleerd door de Beveiligingsgegevens te verifiëren, gaan wij ervan uit dat wij met u te maken hebben en dat u ermee hebt ingestemd dat wij informatie aan u bekendmaken en op instructies handelen zonder verdere bevestiging van u te krijgen. U stemt ermee in uw Beveiligingsgegevens aan niemand te geven, uw Beveiligingsgegevens niet op te schrijven op een manier die door iemand anders begrepen kan worden, en ervoor te zorgen dat niemand anders ziet dat u uw Beveiligingsgegevens invoert wanneer u een betaling doet op de website. U moet het ons zo snel mogelijk melden als iemand anders uw Beveiligingsgegevens kent (of u denkt dat zij die zouden kunnen kennen), u fouten of ongeoorloofde betalingen ziet, of u denkt dat iemand anders uw betalingsmethode heeft of heeft geprobeerd te gebruiken. Wij kunnen u vragen om uw Beveiligingsgegevens te wijzigen om operationele of veiligheidsredenen.

Witwassen en terrorismefinanciering: Wij kunnen informatie verzamelen en verifiëren met betrekking tot uw identiteit voordat wij producten en diensten aan u leveren. Wij kunnen u te allen tijde vragen ons aanvullende informatie te verstrekken om ons te helpen dit te doen, en u dient dergelijke informatie onmiddellijk te verstrekken. Wij zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen op grond van de toepasselijke regels tegen het witwassen en financiële criminaliteit en wij kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving/uitleg de producten en diensten die wij aan u leveren, opschorten of beëindigen indien wij ons zorgen maken over risico's met betrekking tot witwassen en/of financiële criminaliteit.