Deze algemene voorwaarden (‘Algemene voorwaarden’) gelden voor het gebruik van vouchers die worden uitgegeven door VinFast Netherlands B.V., Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam, als onderdeel van haar VinFirst-reserveringsprogramma (‘Voucher’). Deze Algemene voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene reserveringsvoorwaarden van VinFast. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze Algemene voorwaarden en de algemene reserveringsvoorwaarden van VinFast, prevaleren de bepalingen in deze Algemene voorwaarden.

Met de bevestiging van uw VinFast-reservering en na betaling van de volledige reserveringskosten hebt u recht op het VinFirst Pioneer-programma, dat een e-Voucher omvat. U ontvangt een e-mail met praktische uitleg over de e-Voucher.

Een e-Voucher kan slechts één keer worden gebruikt en alleen voor de aanschaf van een nieuwe VinFast-auto van VinFast en niet voor enige andere goederen of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het leasen van een accupakket. E-Vouchers voor de aanschaf van een VF 8-auto hebben een waarde van € 2.500,00 per stuk. E-Vouchers voor de aanschaf van een VF 8-auto hebben een waarde van € 4.200,00 per stuk. Voor de aanschaf van een VinFast-auto kan slechts Voucher worden gebruikt.

De Vouchers worden niet gerestitueerd en kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, samengevoegd tot een nieuwe voucher of vervangen na de vervaldatum. Vouchers zijn geen wettig betaalmiddel, rekeningkaarten, credit- of debetkaarten of effecten. Ongebruikte waarden worden na de vervaldatum van de Voucher niet toegerekend aan transacties.

U kunt uw reservering annuleren. In dat geval wordt de e-Voucher verbeurdverklaard en geacht te zijn vervallen.

Een Voucher vervalt indien deze niet voor 31 december 2023 om middernacht PST is ingewisseld. Indien de aankoop van een auto die met een Voucher is betaald, wordt geannuleerd, wordt de waarde van de Voucher in mindering gebracht op een eventueel toegekende vergoeding. Het bezit van een Voucher is geen garantie dat er een VinFast-auto beschikbaar is die de houder van de Voucher kan kopen.

Vanaf 30 mei 2022 biedt VinFast de mogelijkheid om de Vouchers samen met VinFirst-NFT-activa op de blockchain te zetten. Volgens planning zijn de Vouchers overdraagbaar als een ‘bundel’ in combinatie met de overdracht van de overeenkomstige voertuigreservering en NFT-activa. Voor een dergelijke overdracht kunnen verdere voorwaarden of beperkingen gelden, die te zijner tijd worden meegedeeld. Bij overdracht komen alle rechten van de overdrager op de bundel onmiddellijk te vervallen.

Vouchers kunnen niet worden vervangen bij verlies of diefstal.

VinFast aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het verlies van Vouchers of voor door de houder van een Voucher geleden verliezen of schade als gevolg van of in verband met het verlies of gebruik van een Voucher.

Vouchers zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. VinFast is derhalve niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, zakelijk verlies, onderbreking van de bedrijfsvoering of verlies van zakelijke kansen.

Indien VinFast zich niet aan deze Algemene voorwaarden houdt, is de aansprakelijkheid van VinFast beperkt tot terugbetaling van uw reserveringskosten. VinFast sluit haar aansprakelijkheid jegens u niet uit en beperkt deze op generlei wijze indien dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor:

  • overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers;
  • fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

VinFast behoudt zich het recht voor een Voucher te annuleren indien VinFast een dergelijke maatregel noodzakelijk acht. In een dergelijk geval kan VinFast een vervangende Voucher van gelijke waarde verstrekken, tenzij VinFast fraude of kwade trouw vermoedt met betrekking tot de oorspronkelijke Voucher.

Door een Voucher te accepteren, stemt u ermee in dat u ons privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

VinFast is niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming indien deze vertraging of tekortkoming te wijten is aan een oorzaak of omstandigheden waarop VinFast redelijkerwijs geen invloed heeft.