Algemene Voorwaarden

Door u te registreren voor onze gratis leveringsservice aan huis wordt u geacht deze voorwaarden te accepteren.

Om twijfel te voorkomen, is niets in deze voorwaarden een productgarantie of een verzekeringscontract.

 

Wat is de gratis leveringsservice aan huis?

Waneer u:

  1. uw interesse in een VinFast elektrische auto registreert door een reservering te plaatsen via de VinFast website vanaf 1 juni 2022 en vóór 30 september 2022;
  2. dat voertuig bestelt en koopt/least;
  3. levering plaats kan vinden op een postadres op het vaste land van Nederland (uitgezonderd de Waddeneilanden en overzeese gebiedsdelen);
  4. komt u in aanmerking voor onze gratis leveringsservice aan huis

 

Geschiktheid

Om in aanmerking te komen voor de gratis leveringsservice aan huis van VinFast moeten u en het door u gekozen voertuig voldoen aan alle volgende geschikheidscriteria:

  • U dient uiterlijk 30 september 2022 een voertuig te hebben gereserveerd.
  • U moet de code ‘Gratis levering’ kiezen wanneer u uw bestelling plaatst
  • Uw afleveradres moet een adres op het vasteland van Nederland zijn (uitgezonderd de Waddeneilanden en overzeese gebiedsdelen). Wanneer uw adres buiten het hiervoor gedefinieerde gebied ligt, verzoeken we contact op te nemen met onze klantenservice zodat we kunnen bekijken of een levering aan een adres anders dan het uwe tot de mogelijkheden behoord. Zie ook de paragraaf “Voorwaarden” hieronder.
  • Wij behouden ons het recht voor niet te leveren indien wij een overtreding van de toepasselijke wetgeving vermoeden, inclusief met betrekking tot fraude, het witwassen van geld of andere oneerlijkheid met betrekking tot de claim.  

 

Voorwaarden:

De aflevering vindt plaats bij u thuis op het adres dat op uw factuur is vermeld. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we accepteren of staan we erop dat de auto op een ander adres wordt geleverd. Neem contact op met onze klantenservice om dit te realiseren.

Leveringen worden gedaan vanuit de steden Amsterdam, Rotterdam en Den haag (exacte locaties volgen). Vanaf 150 km rijafstand van de voorgeselecteerde steden zal de service worden ondersteund door een vervoerder.

We behouden ons het recht voor om niet te leveren op bepaalde adressen, plaatsen en/of postcodes die om logistieke redenen niet toegankelijk zijn via de weg, of in het geval lossen en overhandigen op de locatie niet mogelijk is, bijv. vanwege toegankelijkheid, parkeervergunning of andere redenen buiten onze controle. Onze voertuigtransporteurs zijn ongeveer 3,5 m hoog, 9,7 m lang en 2,8 m breed en we hebben voldoende toegangsmogelijkheden nodig om uw levering uit te voeren.

De levering van uw auto zal plaatsvinden op de datum en tijd die werd overeengekomen toen u uw bestelling plaatste (“Leveringsdatum”)

De leveringstijden die op de site worden genoemd zijn indicatief. De leveringstijden kunnen variëren, dit is afhankelijk van waar de auto zich bevindt.

Alleen de leveringstijd die uitdrukkelijk tussen u en ons is overeengekomen op het moment van de transactie is bindend. De leveringsdatum kan alleen door VinFast worden gehonoreerd onder de voorwaarde dat u correct en tijdig uw verplichtingen bent nagekomen die nodig zijn voor de transactie.

Wanneer Indien VinFast door overmacht of door toedoen van een van haar leveranciers niet in staat is een leveringsdatum te halen, zal VinFast u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen met vermelding van een nieuwe leveringsdatum. De nieuwe leveringsdatum mag niet meer dan zes weken na de oorspronkelijke leveringsdatum liggen. Wanneer de levering binnen de nieuwe leveringstermijn niet mogelijk blijkt te zijn, mag elke partij de overeenkomst opzeggen. In dat geval zal VinFast u een bedrag dat al was betaald terugbetalen.

Wanneer u niet aanwezig bent en niet kan worden vervangen om de levering te aanvaarden, dient u ten minste 24 uur vóór de geplande leveringstijd contact op te nemen met de klantenservice van VinFast om uw levering zonder extra kosten opnieuw in te plannen. Wanneer u minder dan 24 uur vóór de geplande leveringstijd een levering opnieuw moet plannen, betaalt u een boete van 250 euro. Deze boete kan worden verlaagd of kwijtgescholden wanneer u bewijst dat VinFast geen schade heeft geleden of dat de door VinFast opgelopen schade aanzienlijk minder was dan het hierboven vermelde vaste bedrag.

Bij aflevering van de auto zullen we u vragen om uw geldige identiteitsbewijs, uw rijbewijs en een bewijs dat u op het afleveradres woont te laten zien (of enig ander document dat bewijst dat u de auteur bent van de voertuigorder) aan de gespecialiseerde VinFast-afleveringspersoon. Indien het Voertuig aan een derde wordt geleverd, moet de derde een daartoe strekkende, door u ondertekende volmacht overleggen, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs (en uw bewijs van adres of een ander document aan de hand waarvan kan worden aangetoond dat u de auteur van de voertuigorder bent) en moet deze zijn eigen identiteitsbewijs overleggen op het ogenblik van de levering. We behouden ons het recht voor om levering te weigeren wanneer deze identificatie niet wordt verstrekt of niet correct is.

Tijdens de aflevering wordt u ook gevraagd om aan de gespecialiseerde VinFast-afleveringspersoon te bevestigen dat u de auto hebt ontvangen en dat deze overeenkomt met uw order. Er zal bij levering een compatibel leveringsbewijs worden afgegeven. U dient een inspectie van het voertuig uit te voeren en, samen met de gespecialiseerde VinFast-afleveringspersoon, elke onvolkomenheid van de auto bij levering op het leveringsbewijs noteren. Een onvolkomenheid die niet is vermeld op het leveringsbewijs in overeenstemming met de beschrijving van het voertuig die op de site wordt gegeven of die door onze diensten wordt vermeld, kan niet het onderwerp zijn van een latere klacht, uiteraard onder voorbehoud van de bepalingen van het Consumentenwetboek of het Burgerlijk Wetboek waar van toepassing.

Het eigendom van de auto gaat naar u over als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan: (i) Wij hebben de volledige betaling van de aankoopprijs (en alle andere verschuldigde bedragen) ontvangen in vrijgemaakte fondsen; (ii) Wij hebben ermee ingestemd om uw oude auto in te ruilen als gedeeltelijke betaling van de aankoopprijs ("gedeeltelijke autoruil") (indien van toepassing); en (iii) U hebt de levering aanvaard door ons leveringsbewijs te ondertekenen (in overeenstemming met de sectie hierboven). Wanneer u een financieringsovereenkomst hebt afgesloten met een externe financieringsmaatschappij zal de financieringsovereenkomst bepalen wanneer en of het eigendom van de auto op u overgaat.

 

Andere belangrijke voorwaarden 

Wij behouden ons het recht voor om de VinFast-aanbieding voor gratis levering aan huis op elk gewenst moment te wijzigen of in te trekken met een redelijke kennisgeving, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging of intrekking geen invloed heeft op uw rechten met betrekking tot voertuigen die al zijn gekocht op het moment dat de wijzigingen of intrekking van kracht worden.  U mag uw rechten of verplichtingen onder deze voorwaarden niet overdragen of toewijzen.

Wanneer wij nalaten om een van onze rechten af te dwingen, betekent dat niet dat wij van dat recht afzien. Wanneer een bepaling van deze voorwaarden niet afdwingbaar blijkt te zijn blijven alle andere bepalingen onverlet.

Deze voorwaarden en elke document waarnaar expliciet verwezen wordt in deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de VinFast-aanbieding voor gratis levering aan huis. Deze voorwaarden mogen niet worden gewijzigd behalve met onze uitdrukkelijke schritelijke toestemming.

Deze voorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht.

U stemt ermee dat elk geschil tussen u en over over deze voorwaarden alleen zal worden behandeld door de Nederlandse rechtbanken.

 

Neem contact met ons op

Wij helpen u graag. Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur op 0800-8880555 of via ons contactformulier. Natuurlijk zijn we ook bereikbaar per e-mail op het adres [email protected]